1. 1
 2. 2

  บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

  กรุงเทพมหานคร
  75/88-91 ชั้น 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

  บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

  บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เปนหนึงในผูนำตลาดเครืองแกวของเอเชีย ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหนายภาชนะเครืองแกวคุณภาพดี เพือตอบสนองความตองการของลูกคาไม...

  เพิ่มเติม
 3. 3

  บริษัท ทีซีไอ โอเชียน จำกัด

  ขวดแก้ว
  ขวดโหลแก้ว

  กรุงเทพมหานคร
  1091/21 ซ.เพชรบุรี31 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 10400

  TCI OCEAN CO., LTD.

  บริษัท ทีซีไอโอเชียน จำกัด เปนบริษัทชันนำในการผลิตและจำหนาย เครืองแกว ขวด เครืองใชในครัว/โตะอาหาร ตลอดจนการพิมพลายบนภาชนะตางๆ บริษัทฯ มีประสบการณการมานานกวา...

  เพิ่มเติม
 4. 4
 5. 5
 6. 6

  บริษัท ยูเนียนกลาส จำกัด

  ผู้ผลิตเครื่องแก้ว จาน ชาม ถ้วย แก้วหู และขวด บริษัทยินดีผลิตเครื่องแก้ว

  สมุทรปราการ
  49 หมู่ 3, ถนนแพรกษา, ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ, 10280
 7. 7

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช อมรเจริญ (กรุงเทพ)

  เครื่องแก้วตกแต่งสวยงาม เครื่องแก้วจานชามบนโต๊ะอาหาร และสินค้าครัวเรือนประเภทสแตนเลส อลูมิเนียมและพลาสติก

  กรุงเทพมหานคร
  574, วานิช 1, แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม, 10100
 8. 8

  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด

  • จำหน่ายเครื่องแก้ว
  • ขายส่งเครื่องแก้ว

  กรุงเทพมหานคร
  32/14-16 หมู่ 1, ถนนสุขาภิบาล 5, แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร, 10220
 9. 9
 10. 10
 11. 11

  บริษัท บางกอกโมเดิร์นกลาสแวร์ จำกัด

  บีเอ็มจี BMGผลิตและจำหน่ายกระจกแปรรูป เช่น จาน ถาดบี

  กรุงเทพมหานคร
  9 หมู่ 1 ซอย 98/1, เพชรเกษม, แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม, 10160
 12. 12
 13. 13
 14. 14

  หจก. ชาญธวัช - CHARNTHAVAD LP.

  ผูจำหนายเครืองแกวทังสงและปลีก รวมถึงสงออก ใหกับหาง, ราน, บริษัท, ดีพารทเมนสโตส, ภัตตาคาร, รานอาหาร จากสินคาแกวนำ, จาน, ชาม ในอดีต จนถึงวันนีเรามีสินคาใหท...

  เพิ่มเติม
 15. 15

  โรงพิมพ์แก้ว ไทยชวนกลาส

  ผลิตภัณฑ์แก้วโอเชี่ยน ลัคกี ยูเนี่ยน และเครื่องแก้วทุกชนิด ผลิต จำหน่ายเครื่องแก้ว จาน ชาม ต่างๆ และเครื่องครัว

  กรุงเทพมหานคร
  1091/21 ซอยเพชรบุรี 31, แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม, 10400
 16. 16

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิ่งชัยศิริ

  เครื่องแก้ว ผลิตภัณฑ์แก้ว
  ผลิตและจำหน่ายแก้ว

  กรุงเทพมหานคร
  57 ตรอกหัวลำโพง, ถนนทรัพย์, แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม, 10500
 17. 17
 18. 18

  บริษัท โอเชียนซาซากิกลาส จำกัด

  เครื่องแก้ว
  ผลิตเครื่องแก้ว สินค้าเครื่องแก้วขายส่ง

  กรุงเทพมหานคร
  75/88-91 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2, แขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม, 10110
 19. 19
 20. 20