1. 1

  บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

  กรุงเทพมหานคร
  75/88-91 ชั้น 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

  บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

  บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เปนหนึงในผูนำตลาดเครืองแกวของเอเชีย ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหนายภาชนะเครืองแกวคุณภาพดี เพือตอบสนองความตองการของลูกคาไม...

  เพิ่มเติม
 2. 2
 3. 3

  บริษัท ทีซีไอ โอเชียน จำกัด

  ขวดแก้ว
  ขวดโหลแก้ว

  กรุงเทพมหานคร
  1091/21 ซ.เพชรบุรี31 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 10400

  TCI OCEAN CO., LTD.

  บริษัท ทีซีไอโอเชียน จำกัด เปนบริษัทชันนำในการผลิตและจำหนาย เครืองแกว ขวด เครืองใชในครัว/โตะอาหาร ตลอดจนการพิมพลายบนภาชนะตางๆ บริษัทฯ มีประสบการณการมานานกวา...

  เพิ่มเติม
 4. 4

  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด

  • จำหน่ายเครื่องแก้ว
  • ขายส่งเครื่องแก้ว

  กรุงเทพมหานคร
  32/14-16 หมู่ 1, ถนนสุขาภิบาล 5, แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร, 10220
 5. 5
 6. 6
 7. 7

  บริษัท บางกอกโมเดิร์นกลาสแวร์ จำกัด

  บีเอ็มจี BMGผลิตและจำหน่ายกระจกแปรรูป เช่น จาน ถาดบี

  กรุงเทพมหานคร
  9 หมู่ 1 ซอย 98/1, เพชรเกษม, แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม, 10160
 8. 8
 9. 9
 10. 10

  บริษัท ยูเนียนกลาส จำกัด

  ผู้ผลิตเครื่องแก้ว จาน ชาม ถ้วย แก้วหู และขวด บริษัทยินดีผลิตเครื่องแก้ว

  สมุทรปราการ
  49 หมู่ 3, ถนนแพรกษา, ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ, 10280
 11. 11

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช อมรเจริญ (กรุงเทพ)

  เครื่องแก้วตกแต่งสวยงาม เครื่องแก้วจานชามบนโต๊ะอาหาร และสินค้าครัวเรือนประเภทสแตนเลส อลูมิเนียมและพลาสติก

  กรุงเทพมหานคร
  574, วานิช 1, แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม, 10100
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

  หจก. ชาญธวัช - CHARNTHAVAD LP.

  ผูจำหนายเครืองแกวทังสงและปลีก รวมถึงสงออก ใหกับหาง, ราน, บริษัท, ดีพารทเมนสโตส, ภัตตาคาร, รานอาหาร จากสินคาแกวนำ, จาน, ชาม ในอดีต จนถึงวันนีเรามีสินคาใหท...

  เพิ่มเติม
 16. 16

  บริษัท โอเชียนซาซากิกลาส จำกัด

  เครื่องแก้ว
  ผลิตเครื่องแก้ว สินค้าเครื่องแก้วขายส่ง

  กรุงเทพมหานคร
  75/88-91 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2, แขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม, 10110
 17. 17
 18. 18
 19. 19

  โรงพิมพ์แก้ว ไทยชวนกลาส

  ผลิตภัณฑ์แก้วโอเชี่ยน ลัคกี ยูเนี่ยน และเครื่องแก้วทุกชนิด ผลิต จำหน่ายเครื่องแก้ว จาน ชาม ต่างๆ และเครื่องครัว

  กรุงเทพมหานคร
  1091/21 ซอยเพชรบุรี 31, แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม, 10400
 20. 20

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิ่งชัยศิริ

  เครื่องแก้ว ผลิตภัณฑ์แก้ว
  ผลิตและจำหน่ายแก้ว

  กรุงเทพมหานคร
  57 ตรอกหัวลำโพง, ถนนทรัพย์, แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม, 10500