ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

Business Listing
470, ถนนพหลโยธิน, แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร, 10400
 • จัดเก็บข้อมูล
 • ธนาคารออมสิน
  ปัจจุบันธนาคารออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปของสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเป็นประกัน อยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีสาขา 595 สาขาทั่วประเทศ มีอายุครบ 95 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 ที่ผ่านมาี้
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • สลากออมสิน/พันธบัตร
  • บริการเงินฝาก
  • บริการสินเชื่อ
  • บริการด้านการเงิน
  • บริการตามหลักศาสนาอิสลาม