TEXT-AND-TALK โรงเรียนภาษา เท๊กซ์ แอนด์ ทอล์ค

Business Listing
1961 ตรงข้าม รพ.เมโย, ถนนพหลโยธิน, แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900
 • จัดเก็บข้อมูล
 • Facebook www.facebook.com/textand.talk?ref=ts
 • วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 08:30น. - 20:00น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 08:00น. - 17:00น.

• เมื่อสมัครเรียน 2 คนขึ้นไป ลดสูงสุดถึง 15%
• เมื่อสมัครเรียน 2 หลักสูตรขึ้นไป ลดสูงสุดถึง 15%

 • เกี่ยวกับเรา
  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 โดย Mr. James Aaron Parmelee ชาวอเมริกัน ซึ่งอาจารย์เจมส์มีความเข้าใจในปัญหาของคนไทยในการเรียนภาษาต่างประเทศ จึงคิดหาทางช่วยคนไทยด้วยการคิดค้นวิธีการเรียนภาษาอังกฤษให้แตกฉาน รู้จักวิธีการออกเสียงอย่างถูกต้อง ปัจจุบัน TTA บริหารงานโดย อาจารย์สุรีภรณ์ พาร์เมลี ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
 • ปรัชญาของโรงเรียน
  "เก่งภาษา อาชีพดี มีความสุข"


 • วิสัยทัศน์ (Vision)
  เป็นโรงเรียนภาษาที่มุ่งเน้นพัฒนาทั้งผู้เรียนและผู้สอน ได้รับความรู้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถประกอบอาชีพที่ดีที่สุด และสามารถแข่งขันได้ด้วยคุณภาพที่ทรงคุณค่า สามารถสร้างครอบครัวได้ด้วยความมั่นคง ช่วยดำรงประเทศชาติสืบไป


 • พันธกิจ (MISSION) – ภาระหน้าที่
  • มุ่งพัฒนาบุคลากรผู้สอนและผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัยจริยธรรม ขยัน อดทน กตัญญู มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาหลักสูตร อุปกรณ์ และสื่อการสอนที่ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
  • จัดการสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะอนามัย ให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ได้เรียนรู้ ร่วมกันอย่างมีความสุข
 • สถาบันภาษา Text-And-Talk มีหน่วยงานหลักๆอยู่ 5 หน่วยงาน ดังนี้
  สถาบันภาษา Text-And-Talk มีหน่วยงานหลักๆอยู่ 5 หน่วยงาน ดังนี้
  • Text-And-Talk Academy เปิดสอนภาษาภายในสถาบัน
  • Text-And-Talk Agency บริการหลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งเอกชน และรัฐบาล
  • Text-And-Talk Consultancy บริการหลักสูตรตามบริษัท และหน่วยงานราชการต่างๆ
  • Text-And-Talk Translation บริการแปลเอกสารทุกรูปแบบ
  • Text-And-Talk TEFL หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนภาษาต่างประเทศ
 • อาจารย์ที่สอนทุกท่าน หลากหลายชาติ ได้ผ่านขั้นตอนในการคัดเลือก ดังนี้
  อาจารย์ที่สอนทุกท่าน หลากหลายชาติ ได้ผ่านขั้นตอนในการคัดเลือก ดังนี้
  • สำเนียงอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก
  • ผ่านการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสอน อย่างน้อย 120 ชั่วโมง
  • มีวุฒิปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ
  • มีประสบการณ์ในการสอน
  • เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
  • ทราบถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 • แนะนำครูของเรา
  แนะนำครูของเรา
  • Jorge (Jorge)
  • Luke (Luke)
  • อาจารย์ มาลี ตระกลพัฑฒนะ (มาลี)
  • David Filcon (Fil)
  • Seamus (Sham)
  • Brian (Brian)
  • ศิวัช โป๊ะมา (โป้)
  • Robert (Robert)
  • Darren (Darren)
 • หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน
  หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน
  • หลักสูตรสำหรับเด็ก
  • หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่
  • TOEIC 
  • TOEFL 
  • IELTS
  • ภาษาไทย 
  • ED Visa
  • TEFL
  • แปลเอกสาร
  • สนทนากลุ่มฟรี
 • หลักสูตรและบริการภายนอกโรงเรียน
  หลักสูตรและบริการภายนอกโรงเรียน
  • ค่ายภาษาอังกฤษ
  • พิธีกร
  • บันทึกเสียงภาษาอังกฤษ
  • ฝึกอบรมสำหรับองค์กร
  • ฝึกอบรมสำหรับโรงเรียน
  • สัมมนา
 • หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - สำหรับเด็ก
  หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - สำหรับเด็ก
  Conversation Little Ducks (3-4 ปี), Star Ducks (5-6 ปี)
  ออกเสียงได้ถูกต้องตั้งแต่ยังไม่รู้ความหมาย
  • เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10:30 - 12:30
 • หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - สำหรับเด็ก
  หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - สำหรับเด็ก
  Conversation - Rainbow (7-14 ปี)
  ฟังภาษาอังกฤษได้ดี กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก
  • เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
  • Rainbow 4,5,6,8 เวลา 8:30 - 12:30
  • Rainbow 1,2,3,7 เวลา 10:30 - 12:30
 • หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - สำหรับเด็ก
  หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - สำหรับเด็ก
  Conversation - English Salad (15 ปี +)
  ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเจ้าของภาษา ไม่ยึดติดกับการพูดแบบตายตัว รู้หลักการเชื่อมคำในประโยค slang idiom และ phrase สามารถดูหนัง ฟังเพลงได้
  • เรียนวันอาทิตย์ เวลา 8:30 – 10:30
 • หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - สำหรับผู้ใหญ่
  หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - สำหรับผู้ใหญ่
  • Adults Conversation - หลักสูตรสนทนาทั่วไป เลือกวัน และเวลาเรียนที่สะดวกได้
  • Adults Special - TOEIC, TOEFL, IELTS, Grammar, Business, Languages เลือกวัน และเวลาเรียนที่สะดวกได้
  • On the Rush! - Interview/Grammar/Conversation/Others สำหรับผู้ที่มีเวลาเรียนจำกัด สามารถเลือกวัน และเวลาเรียนที่สะดวกได้
 • หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - TOEIC/TOEFL/IELTS
  หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - TOEIC/TOEFL/IELTS
  TOEIC (Test of English for International Communication ) สำหรับธุรกิจ ของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ในการนำความรู้ภาษาอังกฤษมาใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบสองรูปแบบคือ
  • TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน)
  • TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่
 • หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - TOEIC/TOEFL/IELTS
  หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - TOEIC/TOEFL/IELTS
  TOEFL (Test of English as a Foreign Language) สำหรับการศึกษาต่อในประเทศอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแคนาดา ข้อสอบ TOEFL มีอยู่สองแบบ คือ
  • TOEFL Internet-based Test (TOEFL iBT) เป็นการสอบผ่านอินเตอร์เน็ต 
  • TOEFL Paper-based Test (TOEFL PBT) เป็นการใช้กระดาษในการทำข้อสอบ 
 • หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - TOEIC/TOEFL/IELTS
  หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - TOEIC/TOEFL/IELTS
  IELTS (International English Language Testing System) สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาเพื่อเรียน หรือทำงานในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  • Academic 
  • General Training
 • หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - ภาษาไทย / ED Visa
  หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - ภาษาไทย / ED Visa
  • เปิดสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
  • รับทำ ED Visa
 • หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - TEFL
  หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - TEFL
  อบรมชาวต่างชาติด้วย “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ” จำนวน 120 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
 • หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - สนทนากลุ่มฟรี
  หลักสูตรและบริการภายในโรงเรียน - สนทนากลุ่มฟรี
  เราเป็นหน่วยงานที่อบรบอาจารย์ต่างชาติให้เป็นครู หนึ่งในโปรแกรมการอบรมคือการฝึกสอนทุกๆ 6 สัปดาห์ ทางเราต้องการนักเรียนในระดับ Beginner และ Pre-Intermediate รวมเป็น 2 ห้องต่อวัน จำนวนผู้เรียน 5 – 15 ท่านต่อห้อง สอนเย็น วันจันทร์ ถึง พฤหัสบดี จำนวน 2 ชั่วโมง เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-561-344
 • หลักสูตรและบริการภายนอกโรงเรียน - ค่ายภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรและบริการภายนอกโรงเรียน - ค่ายภาษาอังกฤษ
  รับจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึง ผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น Day Camp หรือ 3 วัน 2 คืน
 • หลักสูตรและบริการภายนอกโรงเรียน - พิธีกร
  หลักสูตรและบริการภายนอกโรงเรียน - พิธีกร
  รับเป็นพิธีกร 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ให้กับงานต่างๆ โดย อาจารย์ เจน่าห์ เลนน์ พาร์เมลี
  ผลงานที่ผ่านมา
  • งานประจำปีของ Cotto และ Reckitt Benckiser
  • สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษา
  • งานแข่งขัน กระทรวงศึกษา
  • งานโปรโมท ASEAN ให้กับโรงเรียนต่างๆ
  • งานแต่งงาน
  • อื่นๆ
 • หลักสูตรและบริการภายนอกโรงเรียน - ฝึกอบรม องค์กร/โรงเรียน
  หลักสูตรและบริการภายนอกโรงเรียน - ฝึกอบรม องค์กร/โรงเรียน
 • หลักสูตรและบริการภายนอกโรงเรียน - สัมมนา
  หลักสูตรและบริการภายนอกโรงเรียน - สัมมนา
  จัดสัมมนา 1 – 5 วัน เนื้อหาออกแบบให้เข้ากับงาน สามารถนำไปใช้ได้จริง สอนสนุก คลายเครียดด้วยกิจกรรมสนุกๆที่หลากหลาย ลดความประหม่าในการใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มความมั่นใจในตนเอง
 • ตารางกิจกรรม
  ตารางกิจกรรม
  • Free Conversation
  • Saturday Fun & Sunday Children Courses
  • TEFL
  • Our Holiday
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.text-and-talk.com/th/schedule.php
 • TEXT-AND-TALK Academy
  TEXT-AND-TALK Academy
  สาขากรุงเทพ ติดตามรายละเอียดได้ที่
  http://www.teflteachthai.com/
 • Text-And-Talk Academy
  Text-And-Talk Academy
  สาขาพัทยา  ติดตามรายละเอียดได้ที่
  http://www.teflteachthai.com/TrainingSites_Pattaya.html
 • Text-And-Talk Academy
  Text-And-Talk Academy
  สาขาขอนแก่น ติดตามรายละเอียดได้ที่
  http://www.teflteachthai.com/TrainingSites_Khon%20Kaen.html
 • Text-And-Talk Academy
  Text-And-Talk Academy
  สาขาเชียงใหม่ ติดตามรายละเอียดได้ที่
  http://www.teflteachthai.com/TrainingSites_ChiangMai.html
 • บันทึกเสียงภาษาอังกฤษ
  รับอัดเสียงให้กับลูกค้าที่ต้องการเสียงภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณา งานขาย และอื่นๆ
 • แปลเอกสาร
  แปลเอกสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งจดหมาย เอกสารราชการ สัญญา และอื่นๆ โดยนักแปลมืออาชีพ พร้อมตราประทับรับรองงานแปล
  ติดต่อ : 02-561-3443
  Email : tta-s@hotmail.com
  Website : http://www.langserv.com/fwtranst.htm
 • รับสมัคร Translator (1 potsition)
  Qualifications :
  • Bachelor Degree
  • Thai Nationality
  • Excellent command of written and verbal communication both English and Thai (TOIEC 750+)
  • A fast learner, energetic and has a proactive behavior, able to produce quality work under pressure with tight time-line
 • คำถามที่พบบ่อย
  Q : ลักษณะการสอนเป็นแบบไหน
  A : ลักษณะการสอนชึ้นอยู่กับประเภทหลักสูตรที่เรียน มีทั้งหลักสูตรสำหรับสนทนา ไวยากรณ์ เป็นต้น
 • คำถามที่พบบ่อย
  Q : หลักสูตรสำหรับเด็กวันเสาร์ – อาทิตย์ เข้าเรียนเลยได้ไหม
  A : เข้าเรียนได้เลย เพราะน้องๆจะได้รับการทดสอบระดับภาษาอังกฤษ เพื่อจัดระดับในการเรียน โดยการเรียนการสอนจะเป็นการสอนเป็นเรื่องๆ น้องๆสามารถ เข้าเรียนได้ทันที
 • คำถามที่พบบ่อย
  Q : คิดค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหรือไม่
  A : ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางโรงเรียนต้องการทราบถึงระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพื่อจัดระดับหลักสูตรให้ถูกต้องและเหมาะสม
 • คำถามที่พบบ่อย
  Q : เรียนวัน และเวลาไหนบ้าง
  A : ขึ้นอยู่กับหลักสูตร สำหรับน้องๆที่เรียนวันเสาร์ ? อาทิตย์ หลักสูตรไวยากรณ์ เรียนเวลา 8:30 ? 10:00 และ หลักสูตรสนทนาเรียนเวลา 10:00 ? 12:00 ส่วนหลักสูตรผู้ใหญ่สามารถเลือกวันและเวลาเองได้ตามความสะดวก
 • คำถามที่พบบ่อย
  Q : อาจารย์เป็นชาวอะไร
  A : อาจารย์ของเรามาจากหลากหลายประเทศ ทั้งหมดผ่านการอบรมการสอนและมีประสบการณ์สอนมาก่อน
 • คำถามที่พบบ่อย
  Q : ส่งครูไปสอนนอกสถานที่ได้หรือไม่
  A : สามารถทำได้ ทางโรงเรียนส่งผู้สอนมากมายไปสอนตามโรงเรียน บริษัท และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
 • คำถามที่พบบ่อย
  Q : มีแปลเอกสารด้วยหรือไม่
  A : ทางโรงเรียนมีบริการแปลเอกสารด้วย หากสนใจสามารถเข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ หรือส่งอีเมล์มาที่ tta-s@hotmail.com เพื่อทางเราจะได้ตีราคาให้
 • Text-and-Talk
  Text and Talk Academy, Text and Talk Language Center, สถาบันภาษาเท็กซ์ แอนด์ทอล์ค, โรงเรียนภาษาเท็กซ์แอนด์ทอล์ค, โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ, โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ, TOEIC, TOEFL, TEFL, IELTS, สอนภาษาจีน, สอนภาษาไทย, สอนภาษาอังกฤษ, รับแปลเอกสาร, ติว TOEIC ก่อนสอบ, ติว TOEFL ก่อนสอบ, ติว IELTS ก่อนสอบ, คอร์สเรียนอังกฤษช่วงปิดเทอม, โครงการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน, อบรมและสัมมนาภาษาอังกฤษ, TEFL Thailand