วัดปากน้ำโพใต้

Organisation
ตําบลปากนํ้าโพ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, 60000
  • จัดเก็บข้อมูล