วัดสระทอง

Organisation
หมู่ 11, ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแก่น, 40000
  • จัดเก็บข้อมูล