วัดสุทธาโภชน์

Organisation
หมู่ 8 บ้านขนมจีน, ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 13110
  • จัดเก็บข้อมูล