วัดถ้ำใหญ่

Organisation
หมู่ 1, ตําบลถํ้าใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 80110
  • จัดเก็บข้อมูล