วัดปากนครบน

Organisation
หมู่ 2, ตําบลปากนคร อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, 80000
  • จัดเก็บข้อมูล