วัดแตน

Organisation
หมู่ 5 วัดแตน, ตําบลชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก, 65240
  • จัดเก็บข้อมูล