วัดโคกโดน

Organisation
หมู่ 2, ตําบลโตนดดวน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง, 93110
  • จัดเก็บข้อมูล